Medezeggenschapsraad

  • MR

Op scholen worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met de kwaliteit van het onderwijs van uw kind. U kunt denken aan de groepsindeling, het schoolplan, leeropbrengsten, financiën, pestprotocol, maar ook dagelijkse praktische zaken die voor school van belang zijn.

De MR geeft advies over aan de MR voorgelegde informatie en onderwerpen en over besluiten die directie of schoolbestuur nemen. Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht over bijvoorbeeld onderwijskundige doelstellingen, vaststellen van het schoolreglement en de jaarlijkse groepsformatie (niet de leerkrachten). Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs.

Op onze school bestaat de MR momenteel uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de ouders en de leerkrachten. Dit aantal dient altijd evenredig te zijn. De directeur is, indien gewenst, bij de vergaderingen aanwezig om stukken en onderwerpen in te bespreken en in te brengen.

De MR komt gemiddeld 6 keer per jaar bijeen. De vergadering bestaat uit een gesloten en een openbaar deel. Toehoorders hebben geen stemrecht. Een bezoek aan een vergadering kunt u afspreken met de secretaris.  

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De MR behandelt geen individuele zaken.

Ouders in de MR:

Rianne Hornman, Mark Mesman, Lotje Vries.

Leerkrachten:

Cathy Boot-Maas, Annemarie Schellens, Peter van Dijk

Voorzitter, secretaris en contactpersoon MR:

De rollen van voorzitter,  secretaris en contactpersoon worden vooralsnog waargenomen door de personeelsgeleding van de MR leden.

Email adres: Vooralsnog een van de  skozok-emailadressen van de personeelsleden uit de MR.