Medezeggenschapsraad

Veel ouders hebben wel eens gehoord van het orgaan MR. Maar wat zijn functie binnen de organisatie is,  is vaak onbekend.

Via deze weg willen wij namens de MR informatie verstrekken over het orgaan MR.

Wat is de MR:

Op alle scholen worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met de kwaliteit van onderwijs van uw kind(eren). U kunt denken aan lesmethoden, het schoolplan, financiën, pestprotocol, maar ook dagelijkse praktische zaken die voor de school van belang zijn.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een Medezeggenschapsraad (MR).

De MR op basisschool Agnetendal bestaat altijd uit 8 leden waarvan de helft ouders zijn (de ouderdeel vertegenwoordiging) en de andere helft leerkrachten zijn die het personeel vertegenwoordigen. Dit aantal moet altijd evenredig zijn. De directeur is bij alle vergaderingen gedeeltelijk aanwezig om stukken en onderwerpen in te brengen.

De vergadering bestaat uit een gesloten en een openbaar deel. Bij het openbare deel mag iedere ouder aanwezig zijn, maar men heeft geen stemrecht.

De leden vergaderen 6 á 7 keer per schooljaar.

De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, over informatie die wordt verstrekt of over onderwerpen die worden voorgelegd aan de MR. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in de Wet Medenzeggenschap Onderwijs (WMO).

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders op school. De MR behandelt in principe geen individuele zaken, maar aangelegenheden die op iedereen op school betrekking kunnen hebben. Bijvoorbeeld: uw kind wordt gepest op school en ondanks dat u dit probleem met de betreffende docent en de directeur heeft besproken en u samen gezocht heeft naar een oplossing, bent u het niet eens met het pestbeleid dat op school wordt gevoerd. Dan kunt u dit bespreken met de MR.

Leden van de MR:                                  

Leerkrachten in de MR Ouders in de MR
Cathy Boot - Maas Rianne Hornman
Annemarie Schellens     Mark Mesman
Beppie Olde-Engberink-Münninghoff (secretaris) Mirian van Beers (voorzitter)
Peter van Dijk Lotje Vries (vice voorzitter)               

U bent altijd van harte welkom een vergadering bij te wonen. Graag van tevoren aanmelden bij de secretaris van de MR:  Beppie Olde-Engberink-Münninghoff door een mail te sturen naar boldeengberink@skozok.nl. Natuurlijk kunt u ook voor andere informatie op dit adres terecht. U mag luisteren en ook meepraten, maar u hebt geen stemrecht.